Formular za probnu vožnju

 

 

Informacija u smislu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS 97/2008 I 104/2009)

SVRHA I METODE POSTUPANJA SA LIČNIM PODACIMA:
Lični podaci koje nam slobodno dostavljate biće obrađivani u cilju:
a) pružanja prethodno označene i od Vas slobodno izabrane usluge (u daljem tekstu: Usluga), čime se daje odobrenje Fiat Group Automobiles S.p.A. (FGA) i FCA Srbija d.o.o. Kragujevac (FAS) da izvrši analize koje se odnosi na pružene usluge,
b) pružanja, uz Vašu prethodnu saglasnost, poslovnih i/ili promotivnih informacija kao i slanja reklamnog materijala o proizvodima, uslugama i drugim aktivnostima FGA/FAS, o prodajnoj mreži i kompanijama u sastavu FIAT Group. Postupanje sa podacima za bilo koju svrhu od gore navedenih će se vršiti na papiru, pomoću automatizovanih i kompjuterskih sistema, a naročito putem standardne i elektronske pošte, telefona (uključujući i automatizovane pozive, SMS, MMS itd.) i faksa.

POSLEDICE EVENTUALNOG NEDAVANJA PODATAKA
Dostavljanje ličnih podataka je uvek fakultativno, međutim, u nedostatku podataka koji su označeni zvezdicom kao obavezni, tražena Usluga neće moći biti pružena. Izostavljanje preostalih ličnih podataka, koji nisu označeni kao obavezni, će i dalje omogućavati pružanje usluge.

SUBJEKTI KOJI MOGU DOĆI U POSED VAŠIH PODATAKA
Vaši lični podaci, prikupljeni ovom registracijom, mogu biti obrađeni od strane lica koja vrše obradu podataka, rukovodilaca za upravljanje traženim Uslugama i planiranim marketinškim aktivnostima i od strane odgovornog/odgovornih lica za upravljanje podacima u okviru FAS/FGA .

SUBJEKTI KOJIMA VAŠI LIČNI PODACI MOGU BITI PROSLEĐENI
Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni trećim licima u cilju ispunjenja zakonskih obaveza ili u cilju poštovanja naređenja javnih vlasti ili radi ostvarivanja prava na sudu. Štaviše, nakon Vašeg pristanka, Vaši lični podaci mogu biti saopšteni i Prodajnoj mreži FGA/FAS i drugim kompanijama u sastavu FIAT Group, koje će ih koristiti u cilju promovisanja svojih proizvoda i usluga.

NOSILAC I ODGOVORNO LICE ZA POSTUPAK
Nosilac postupka je FGA/FAS odnosno privremeni menadžer unutar Informacionih i Komunikacionih Tehnologija za FAS.
Odgovorno lice za postupanje za Usluge je privremeni menadžer u FIAT Brand & Commercial Department za FAS.

VAŠA PRAVA
Saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (Sluzbeni glasnik RS 97/2008 I 104/2009) raspolažete pravom da pristupite Vašim podacima, dobijete bez odlaganja ažuriranje i brisanje eventualnih postupanja koja predstavljaju kršenje zakona, da uložite primedbu zbog korišćenja Vaših podataka u komercijalne ili reklamne svrhe i da zahtevate pristup ažuriranoj listi svih Odgovornih lica za postupanje, pismenim obraćanjem FAS – Customer Services – Kancelarija za zaštitu privatnosti, Kosovska 4, 34000 Kragujevac.

Kako bi moji podaci bili obrađivani od strane FGA/FAS, njegove Prodajne mreže i Kompanija u sastavu Fiat Group isti im se mogu proslediti i isti mogu biti korišćeni u skladu sa modelima ovde predviđenim, a koji uključuju i elektronsku komunikaciju (e-mail, SMS, itd.).